Uncategorized

Một số sản phẩm dược phẩm sử dụng Màu Vàng Cam Lake Sunset Yellow FD&C Yellow

Acetaminophen và Hydrocodone Bitartrate 325 mg / 5 mg

Alprazolam 0.5 mg

Amphetamine và Dextroamphetamine 30 mg

Buprenorphine Hydrochloride (Sublingual) 8 mg

Buprenorphine Hydrochloride và Naloxone Hydrochloride (Sublingual) 8 mg (base) / 2 mg (base)

Cephalexin 500 mg

Clonazepam 0.5 mg

Hydroxyzine Pamoate 25 mg

Methocarbamol 750 mg

Oxycodone Hydrochloride 20 mg

Xanax 0.5 mg

Tham khảo thông tin màu

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *